13 / 02 / 2023

Weź dotację, wymień okna i drzwi

Nawet do 135 tysięcy złotych dotacji można otrzymać, decydując się na kompleksową termomodernizację domu. Dotyczy to także wymiany okien i drzwi zewnętrznych na te energooszczędne.

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Dofinansowania pozwalają na wymianę źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Program zaczął się w 2018 r. i potrwa do 2029 r., ale podpisywanie umów zakończy się w 2027 roku.

Drutex najlepsze okna energooszczędne

W ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać dofinansowanie na wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu, instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych), wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, ocieplenie ścian, stropu, podłogi, stolarkę okienną, stolarkę drzwiową i bramy garażowe, mikroinstalację fotowoltaiczną,

O takie wsparcie mogą się starać osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym 135 000 zł (w przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, sumuje się, przy czym suma ta nie może przekroczyć kwoty 135 000 zł). W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył czterdziestokrotność kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dotacja od tego roku może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami przewidziana jest dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

 • Podstawowy poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 66 tys. złotych (dla osób których dochód roczny nie przekracza 135 tys. złotych);
 • Podwyższony poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 99 tys. złotych (dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym);
 • Najwyższy poziom dofinansowania: dotacja w wysokości maksymalnie 135 tys. złotych (dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym).

W przypadku beneficjentów podwyższonego i maksymalnego wsparcia można ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem remontu. Pieniądze te trafią do wykonawców, a pierwsza transza dotacji będzie przelewana na konto w 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem.

Aktualnie obowiązująca dokumentacja do programu wraz z instrukcją uzupełniania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność wraz z załącznikami dostępna jest:

 • a) w serwisie „gov.pl”  lub
 • b) na stronach internetowych WFOŚiGW

Formularz wniosku dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) – gwd.nfosigw.gov.pl. Wymagane jest, by Wnioskodawca uzupełnił wniosek w systemie GWD.

Energooszczędne drzwi aluminiowe MB86 SI

Składanie wniosków online może odbywać się:

 • a) poprzez serwis gov.pl za pomocą systemu GWD – należy wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi);
 • b) bezpośrednio poprzez system GWD – należy utworzyć konto w systemie. W celu złożenia wniosku elektronicznie bezpośrednio w systemie GWD należy wypełnić wniosek i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚiGW na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).

Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego WFOŚIGW. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.

W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty. Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodne, a po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji. W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w WFOŚIGW wniosek o jej rozliczenie. WFOŚIGW wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

Nowe Czyste Powietrze wprowadza też zmiany w ofercie bankowej, czyli w Kredycie Czyste Powietrze. Taką pożyczkę z dotacją na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu będzie można uzyskać na inwestycje rozpoczęte do sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku w banku. Do tej pory kredyt z dotacją udzielany był na przedsięwzięcia rozpoczęte od daty złożenia wniosku o dofinansowanie w banku udzielającym kredytu.

Dokumenty wymagane do wniosku:

 • Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań z tytułu umowy dotacji.
 • Oświadczenie współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego we wniosku o dofinansowanie.
 • Dokument potwierdzający własność/współwłasność w przypadku, gdy księga wieczysta nie została założona - dla ścieżki przez WFOŚiGW.
 • Dane: nr księgi wieczystej nieruchomości, nr działki, właściciel/współwłaściciel - zgodne z zapisami księgi wieczystej na stronie ekw.ms.gov.pl.
 • Dane z zeznania podatkowego PIT, zaświadczenia dotyczące źródeł dochodu.
 • Dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej przez wnioskodawcę.

Zobacz także

DRUTEX przedstawia nowy system tarasowy IGLO EDGE SLIDE
DRUTEX przedstawia nowy system tarasowy IGLO EDGE SLIDE
DRUTEX zaprezentował nowy system tarasowy – IGLO EDGE SLIDE
Więcej
DRUTEX z kolejnym w kolekcji Diamentem Forbesa
DRUTEX z kolejnym w kolekcji Diamentem Forbesa
Miesięcznik Forbes przygotował zestawienie najszybciej rozwijających się polskich przedsiębiorstw. Jednym z nich jest DRUTEX SA. 
Więcej
Golden Boy Trophy. DRUTEX wspiera najmłodszych adeptów żużla
Golden Boy Trophy. DRUTEX wspiera najmłodszych adeptów żużla
Mieszko Mudło wygrał Golden Boy Trophy i zdobył trofeum im. Zenona Plecha. 
Więcej