Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Administratorami danych osobowych serwisu: www.drutex.pl (zwany dalej: Serwisem WWW). są:

Drutex Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 31 zwana dalej: „Drutex S.A.”

Zwana w dalszej części: „Administratorem”.
Administrator wyznaczył punkt kontaktowy w sprawach danych osobowych, którym jest Inspektor ochrony danych. Kontakt z Inspektorem ochrony danych jest możliwy:

 • Korespondencyjnie – kierując zapytania na adres Administratora,
 • Drogą korespondencji elektronicznej na adres: gdpr@Drutex.com.pl

Dane osobowe pozyskane z serwisu WWW mogą być przetwarzane przez Administratora odpowiednio w celach: 

 • wysyłki newslettera zawierającego informacje marketingowe dotyczące produktów, marki Drutex i usług własnych DrutexSA na postawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj, za Pani/Pana uprzednią zgodą. Dane będą przetwarzane w tym celu do momentu odwołania zgody. 
 • udzielenia odpowiedzi na pytanie przesłane za pomocą formularza kontaktowego na stronie https://www.Drutex.pl/pl/kontakty/ , na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f tj.  w Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesie polegającym na uzyskaniu żądanej informacji. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu udzielenia odpowiedzi
 • organizowania i przeprowadzania konkursów oraz akcji marketingowych, w których zdecydowała się Pani/Pan wziąć udział, na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. A RODO tj. wydanej przez Panią/Pana zgody. Dane  są przetwarzane w tym celu przez czas wskazany w warunkach konkursu lub akcji marketingowej lub do momentu odwołania zgody (zgoda może być odwołana w dowolnym momencie).
 • weryfikacji statusu dystrybutora przy zakładaniu konta w panelu dystrybutora, na podstawie wydanej zgody tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, do zakończenia procesu weryfikacyjnego.
 • przekazania Pani/Pana zapytania do wybranego dystrybutora Drutex SA, na Pani/Pana życzenie, co stanowi Pani/Pana prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), zapytania są przechowywane do potwierdzonego kontaktu ze strony dystrybutora.
 • ustalenia lokalizacji Pani/Pana urządzenia, na którym jest wyświetlany Serwis WWW, za uprzednią Pani/Pana zgodą (art. 6 ust. 1 lit. a) abyśmy mogli wskazać kontakt do najbliższych dystrybutorów produktów marki Drutex, dane są przetwarzane przez czas sesji.
 • optymalizacji serwisów internetowych i treści marketingowych w oparciu o dane statystyczne przekazywane przez zewnętrznych dostawców, na podstawie zgody wyrażonej przez Panią/Pana poprzez zastosowanie odpowiedniej konfiguracji przeglądarki – w czasie wskazanym w polityce cookies.

Ponadto dane osobowe pozyskane z serwisu WWW, w zależności od intencji Użytkownika serwisu WWW, mogą być przetwarzane przez Drutex SA także w celach: 

 • przygotowania oferty i prowadzenia negocjacji w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie ofertowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. tj w prawnie uzasadnionym interesie Drutex SA. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od wpłynięcia zapytania. 
 • wykonania umowyDrutexSA jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy i korzysta z serwisu on-line dla dystrybutorów; w szczególności w celu utrzymania kontaktu w sprawach związanych z umową, na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celach prowadzenia wzajemnych rozliczeń. Dane w tym celu będą przetwarzane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez czas wskazany w umowie, w którym możliwe jest wniesienie przez Panią/Pana reklamacji a po upływie tego czasu  do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, określonego w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny.
 • obsługi reklamacji w trybie gwarancji producenta (jeżeli treść reklamacji przekazano przez formularz WWW) na podstawie art.. 6 ust. 1 lit. c RODO - reklamacje rozpatrujemy ponieważ jest to obowiązek regulowany Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta. Dane są przetwarzane w tym celu do czasu rozpatrzenia wniesionej reklamacji a potem do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych, wskazanym w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks cywilny

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych może Pani/Pan odwołać w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem.  Zgodę można odwołać kontaktując się z koordynatotrem ds. ochrony danych osobowych (kontakt wskazany w ustępie 1. Powyżej).

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Administratora w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz dostawcy usług informatycznych, którym Drutex SA powierzył przetwarzanie danych osobowych. 

Dystrybutorzy produktów Drutex SA, jeżeli użytkownik serwisu WWW wysłał zapytanie do dystrybutora za pośrednictwem serwisu WWW.

Ponadto informacje o wizycie w serwisie WWW (w tym dokładnym czasie wejścia i wyjścia z serwisu, odwiedzonych podstronach i wykonanych akcjach w serwisie) przekazywane są podmiotom trzecim z siedzibami w krajach trzecich (Google Inc, USA w ramach usługi Google Analitycs). Wizyta na stronie przypisywana jest do unikalnego identyfikatora użytkownika nadanego przez w/w podmiot, który w stosunku do tych danych pełnią rolę administratora danych. Od Google Inc. otrzymujemy dane statystyczne dotyczące użytkowników naszego serwisu, które nie umożliwiają identyfikacji tożsamości osób odwiedzających serwis WWW.

Na zasadach i w zakresie wskazanym w RODO każdemu użytkownikowi serwisu WWW, przysługuje:

 • prawo dostępu do danych osobowych, 
 • prawo sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych, 
 • prawo usunięcia danych osobowych,
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, 
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację - w przypadkach w jakich dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratorów,
 • prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane są przetwarzane z naruszeniem prawa.

Tryb realizacji praw:

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z koordynatorem ds. ochrony danych osobowych (dane kontaktowe w ustępie 2. powyżej) podając dane osobowe, które umożliwią przeprowadzenie weryfikacji tożsamości.  

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak brak danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu WWW.