Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Drutex Spółka Akcyjna (Drutex S.A.) i podmioty z grupy kapitałowej Drutex: Drutex Okna S.A. spółka komandytowa oraz podmioty powiązane: Optimum sp. z o.o., Drutex Investment oraz Awans Plus, wszystkie podmioty z siedzibą w Bytowie przy ul. Lęborskiej 31, 77 – 100 Bytów (zwane są w dalszej części: „Współadministratorami”). Za wykonanie praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej w dalszej części: „RODO”) odpowiada Drutex S.A. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z umożliwieniem skorzystania w pełni z serwisu internetowego Drutex S.A., a w szczególności: a) marketingu produktów i usług własnych Drutex S.A.; b) podjęcia działań przed zawarciem umowy lub wykonania umowy; c) przekazywania klientowi informacji dotyczących wykonania lub zmian umowy, potwierdzenia przyjęcia reklamacji i udzielenia na nią odpowiedzi d) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; e) organizowania i przeprowadzania konkursów oraz innych akcji marketingowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A-F RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Drutex S.A. oraz dostawcy usług informatycznych, którym Drutex S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być przekazane podmiotom lub firmom współpracującym z Drutex SA. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

W każdej chwili osoba udzielająca zgody może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Żądania wykonania praw należy przekazywać koordynatorowi w zakresie ochrony danych osobowych, którego wyznaczył Drutex S.A., na adres email: drutex@drutex.com.pl lub rkedzierski@drutex.com.pl.

Podanie danych osobowych w żądanym zakresie ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi korzystanie z serwisu internetowego Drutex S.A. Jeżeli osoba uzna, że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo, może złożyć skargę do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).