Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: DRUTEX Spółka Akcyjna (DRUTEX S.A.) i podmioty z grupy kapitałowej DRUTEX: Drutex Okna S.A. spółka komandytowa oraz podmioty powiązane: Optimum sp. z o.o., Drutex Investment oraz Awans Plus, wszystkie podmioty z siedzibą w Bytowie przy ul. Lęborskiej 31, 77 – 100 Bytów (zwane są w dalszej części: „Współadministratorami”). Za wykonanie praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej w dalszej części: „RODO”) odpowiada DRUTEX S.A.

 

Dane osobowe pozyskane z serwisu WWW mogą być przetwarzane w celach:

1. wysyłki newslettera zawierającego informacje marketingowe dotyczące produktów i usług własnych DRUTEX S.A., na postawie art. 6 ust.1 lit. A RODO,  tj. za Pani/Pana uprzednią zgodą. Dane będą przetwarzane w tym celu do momentu odwołania zgody;

2. udzielenia odpowiedzi na pytania przesłane za pomocą formularzy kontaktowych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. F RODO, tj. w Pani/Pana prawnie uzasadnionym interesie polegającym na uzyskaniu żądanej informacji. Dane w tym celu będą przetwarzane do czasu  udzielenia odpowiedzi;

3. przygotowania oferty i prowadzenia negocjacji w odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie ofertowe, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO,  tj. w prawnie uzasadnionym interesie Współadministratorów. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez 3 lata od wpłynięcia zapytania;

4. wykonania umowy z DRUTEX S.A. jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy; w szczególności w celu utrzymania kontaktu w sprawach związanych z umową, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B RODO oraz w celach prowadzenia wzajemnych rozliczeń. Dane w tym celu będą przetwarzane przez okres trwania umowy a po jej zakończeniu przez czas wskazany w umowie, w którym możliwe jest wniesienie przez Panią/Pana reklamacji a po upływie tego czasu  do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń, określonego w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r Kodeks Cywilny;

5. obsługi reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO; reklamacje rozpatrujemy zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta w związku z zawartą umową.  Dane są przetwarzane w tym celu do czasu rozpatrzenia wniesionej reklamacji a potem do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych, wskazanym w Ustawie Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.;

6. organizowania i przeprowadzania konkursów oraz akcji marketingowych, w których zdecydowała się Pani/Pan wziąć udział, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO, tj. wydanej przez Panią/Pana zgody. Dane  są przetwarzane w tym celu przez czas wskazany w warunkach konkursu lub akcji marketingowej lub do momentu odwołania zgody;

7. prowadzenia procesu rekrutacji pracowniczej na stanowisko na które została zgłoszona kandydatura za pomocą formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust.1 lit. A RODO, tj. wydanej przez Panią/Pana zgody. Dane będą przetwarzane do momentu wyrażenia sprzeciwu, nie dłużej jednak niż przez 2 lata od wpłynięcia wniosku.

 

Informujemy, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w punktach 1., 6. i 7. może zostać odwołana w dowolnym momencie. Odwołanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej odwołaniem.

 

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy/współpracownicy Współadministratorów w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych oraz dostawcy usług informatycznych, którym DRUTEX S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.

 

W każdej chwili może Pani/Pan skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO, w zakresie i na zasadach wskazanych w RODO.

 

Żądania wykonania praw należy przekazywać koordynatorowi w zakresie ochrony danych osobowych, którego wyznaczył DRUTEX S.A., na adres email: drutex@drutex.com.pl lub rkedzierski@drutex.com.pl.

 

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak brak danych osobowych może utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z niektórych funkcjonalności serwisu DRUTEX S.A.

 

Jeżeli uzna Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo, może złożyć skargę do organu nadzorczego w Polsce (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).