Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych KANDYDAT OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych KANDYDAT OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych KANDYDAT OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Administratorami Pani/Pana danych osobowych są: Drutex Spółka Akcyjna (Drutex S.A.) i podmioty z grupy kapitałowej Drutex: Drutex Okna S.A. spółka komandytowa oraz podmioty powiązane: Optimum sp. z o.o., Drutex Investment oraz Awans Plus, wszystkie podmioty z siedzibą w Bytowie przy ul. Lęborskiej 31, 77 – 100 Bytów (zwane są w dalszej części: „Współadministratorami”). Za wykonanie praw kandydatów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej w dalszej części: „RODO”) odpowiada Drutex S.A.  Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które aplikuje kandydat.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Dane osobowe kandydata będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacyjnego, a po tym czasie jeszcze przez 2 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F. RODO.

Dostęp do danych osobowych uzyskują upoważnieni pracownicy Drutex S.A. oraz dostawcy usług informatycznych, którym Drutex S.A. powierzył przetwarzanie danych osobowych. Nie przekazujemy danych osobowych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

W każdej chwili kandydat może skorzystać z prawa dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. F RODO.

Żądania wykonania praw należy przekazywać koordynatorowi w zakresie ochrony danych osobowych, którego wyznaczył Drutex S.A., na adres email: drutex@drutex.com.pl lub rkedzierski@drutex.com.pl.

Podanie danych osobowych w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi rozpatrzenie kandydatury w procesie rekrutacji.  Jeżeli kandydat uzna, że dane osobowe są przetwarzane w sposób naruszający prawo – może złożyć skargę do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).