Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych KANDYDAT OŚWIADCZENIE DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i  w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”) przekazujemy Pani/Panu następujące informacje:

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Drutex Spółka Akcyjna,

z siedzibą w Bytowie (77-100) przy ul. Lęborskiej 31

zwana dalej: „DrutexSA” lub „Administrator”

2. Punkt kontaktowy

Administrator wyznaczył punkt kontaktowy, którym jest Koordynator ds. danych osobowych, z koordynatorem można się kontaktować:

  • Korespondencyjnie – kierując zapytania na w/w adres Drutex SA
  • Drogą korespondencji elektronicznej na adres: gdpr@Drutex.com.pl

3. Cele przetwarzania, podstawa prawna przetwarzania, okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy, na które Pani/Pan aplikuje -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (tj. Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych, jeżeli przekazuje nam Pani/Pan dane inne niż te, których obowiązek przekazania wynika z treści art. 221 § 1 Kodeksu pracy), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  (tj. istnienie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest  zobowiązany Administrator na mając na uwadze treść art. 221 § 1 Kodeksu pracy) oraz na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. istnienie prawnie uzasadnionego interesu Administratora - w zakresie danych zebranych od Pani/Pana podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Administrator ma prawnie uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to mu potrzebne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w tym celu przez czas prowadzenia rekrutacji na stanowisko, na które Pani/Pan aplikuje a w uzasadnionych przypadkach jeszcze przez 2 lata w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

4. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane upoważnionym pracownikom i współpracownikom  Administratora.

Nie ujawniamy danych osobowych przetwarzanych w procesach rekrutacji podmiotom zarejestrowanym lub prowadzącym działalność w państwach trzecich. Nie ujawniamy danych organizacjom międzynarodowym.

5.       Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji

Na zasadach i w zakresie wskazanym w RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa:

a)      prawo dostępu do danych osobowych,

b)      prawo sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych,

c)       prawo usunięcia danych osobowych,

d)       prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e)      prawo do przenoszenia danych,

f)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody;

g)      prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację - w przypadkach w jakich Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Tryb realizacji praw:

Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z  koordynatorem ds. ochrony danych osobowych podając dane osobowe, które umożliwią przeprowadzenie weryfikacji Pani/Pana tożsamości.

6.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych -  sytuacji gdy Pani/Pan uzna, że Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

7.       Obowiązek/dobrowolność podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 § 1  Kodeksu pracy stanowi wymóg ustawowy i jest niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Podanie przez Panią /Pana danych osobowych w szerszym zakresie ma natomiast charakter dobrowolny i odbywa się za Pani/Pana zgodą.